PREDSTAVITEV KLUBA

Naš Klub je prostovoljno stanovsko in interesno društvo, upokojenih delavcev MNZ – Policije z območja celotne Koroške, ustanovljeno za uresničevanje skupnih in javnih interesov, opredeljenih s Statutom Kluba (povezovanje, druženje in uresničevanje skupnih interesov, ohranjanje stanovske pripadnosti, solidarnosti in krepitev pozitivne tradicije organov za notranje zadeve, ustvarjanje pozitivnega odnosa javnosti do dela Policije oziroma MNZ in širjenje varnostne kulture). Smo regijsko nepridobitno stanovsko društvo, ki združuje okrog 100 upokojenih delavcev MNZ in Policije. Ni odveč, če navedemo, da ima nad 70% naših članov tudi status vojnega veterana osamosvojitvene vojne.

Namen Kluba je povezovanje in usklajevanje dejavnosti upokojenih delavcev MNZ – Policije, zaradi uresničevanja skupnih interesov, določenih s Statutom Kluba, Statutom Zveze Klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije (ZVEZA) in v skladu z Zakonom o društvih. Klub (društvo) je pravna oseba, katere dejavnost je neprofitna in služi izključno svojim ciljem.

Temeljna naloga Kluba je skrb za negovanje stanovske zavesti, zasnovane na ohranjanju pozitivnih zgodovinskih tradicijah iz delovanja MNZ – Policije. Klub skrbi za organiziranje in razvijanje družabnega življenja, praznovanj, kulturno-umetniških in izobraževalnih dejavnosti, socialne in druge pomoči ter drugih dejavnosti, ki so v interesu članov društva.

Klub nudi pomoč svojim članom pri reševanju njihovih socialnih, statusnih in drugih problemov ter v ta namen sodeluje z organi lokalne samouprave, centri za socialno delo in drugimi upravnimi organi ter društvi upokojencev in drugimi organizacijami, ki delujejo na ustreznih področjih oz. jim je »zaupana« skrb za upokojence in starejše občane.

Klub sodeluje s sindikalnimi, veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami: Policijskim sindikatom, Zvezo društev Sever, IPA, Zvezo vojnih veteranov Slovenije ter se z njimi dogovarja in usklajuje izvajanje dejavnosti, ki so v skupnem interesu. Klub sodeluje tudi z drugimi društvi in organizacijami pri razvijanju skupno dogovorjenih programov.

Društvo – Klub se tudi angažira pri širitvi varnostne kulture med državljani – starejšo populacijo (v domovih starejših, v klubih upokojencev ipd. na območju Koroške in sicer na temo – udeležba v prometu, varovanje premoženja, opozarjanje oz. svetovanje glede ugodnih preddeliktnih stanj ipd.).

Naše društvo je bilo ustanovljeno 25. aprila 1980 in ima od ustanovitve dalje sedež na Policijski postaji Dravograd. Klub (društvo) upokojenih delavcev MNZ Koroška ima svoje zametke v letu 1979, ko je nastal kot podružnica mariborskega Kluba, že leto pozneje pa so »koroški upokojeni miličniki – delavci organov za notranje zadeve« osnovali svoj Klub (društvo), prvi predsednik pa je postal Aleksander Borštnar, danes v funkciji predsednika častnega razsodišča v našem društvu.

Takratna razdrobljenost posameznih Klubov – društev upokojenih delavcev »organov za notranje zadeve« po Sloveniji, se je kmalu pokazala kot ovira za uspešno delovanje, zato so naši člani takoj podprli idejo po povezovanju in ustanovitvi Zveze Klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije. 14. 12. 1982 je bila ustanovljena Zveza Klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije. Na skupščini Klubov v Ljubljani so delegati (dva z območja Koroške) potrdili ustanovitev Zveze Klubov in 2. 2. 1983 je bila Zveza Klubov… tudi uradno vpisana v register društev, v katero je bilo iz takratnih desetih Klubov … po Sloveniji, vključenih 2.144 članov, od tega 51 članov z območja Koroške.

Na predsedniškem stolčku po Aleksandru Borštnarju so se od takrat naprej pri vodenju našega društva zamenjavali naslednji predsedniki: Anton Šinko, Peter Bernard, Adolf Kotnik, Jože Lešnik, Alojz Zalar, Milan Fijavž, Karel Velički, Franc Lesnik, Jože Pušnik, Marjan Kobale, Marija Tertinek, Milan Hribernik, Stane Isak in Ivan Knuplež, ki od leta 2016 dalje vodi naše društvo.

V društvu si vsako leto zastavimo obsežen program aktivnosti. Iz programov dela in izvedenih aktivnosti je razvidno, da nismo takšni upokojenci, ki bi se predajali samo lenobnemu počivanju in brezdelju, ampak smo aktivni in ustvarjalni ljudje, v »tretjem obdobju življenja«. Naše društvo, ki predstavlja veliko več kot le zvezo ljudi z enakimi interesi, smo združili sile na področju sodelovanja, enotnosti in vztrajnosti. In rezultat je uspeh, ki nikakor ni bil samoumeven, saj nikomur ni vnaprej podarjen.

Klub si posebej prizadeva za vzpostavitev tesnejših stikov s policisti, ki so tik pred upokojitvijo, kot tudi z ostalimi aktivnimi policisti za izmenjavo informacij in izkušenj. Zlasti želimo, da se nam pridružijo na novo upokojeni policisti. Seveda si želimo včlaniti čim več kreativnih ljudi, kateri nam bodo pomagali še bolj popestriti naše dejavnosti, ob zavedanju, »da si nihče ne želi biti star, kar pomeni biti upokojenec in prav nihče si ne želi opravljati najbolj nevarnega poklica na svetu; poklica upokojenca, iz njega se namreč nihče ne vrne….. živ«, kot je dejal moj stanovski kolega Mirko Ploj.

Vodstvo Kluba skupaj z vodstvi policijskih enot na območju Koroške že tradicionalno v začetku leta organizira srečanja med upokojenimi policisti in aktivnimi policisti in sicer po teritorialnem načelu bivanja upokojencev. Vedno znova se izkazuje, da so naše vezi še zmeraj trdne in jih čas ni zrahljal.
In za konec; naj nas spremlja misel, ki jo je izrekel Walt Disney: »Vse sanje se nam uresničijo, če imamo dovolj poguma za njihovo uresničevanje.«

Ravne na Koroškem, 28. 1. 2018 Ivan Knuplež predsednik Kluba